การก่อตั้งภาคีเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล


ประวัติผู้ก่อตั้ง
HA Archive

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล