HA Archive

Folder ย่อยของ หนังสือ

หนังสือ

ไฟล์ทั้งหมดของ หนังสือ

ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ Download จำนวนผู้ Download
2001 Dharma _ Quality 46
2002 HA Forum 03 Year Book 50
หนังสือ 2003 HA Forum 04_Theme (Patient Safety) 50
หนังสือ 2004 HA Forum 05_Guidebook 49
หนังสือ 2004 HA Forum 05_Theme (KM for Balance of Quality) 51
หนังสือ 2005 HA Forum 06_Theme (SystemsApproach) 53
หนังสือ 2005 HA Forum 06_เยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิต 50
หนังสือ 2008 HA Forum 09_Guidebook 56
หนังสือ 2008 HA Forum 09_HA Update 47
หนังสือ 2008 HA Forum 09_Theme (Living Organization) 50
หนังสือ 2008 HA Forum 09_เลื่อนไหล เลียบเลาะ เจาะลีก 53
หนังสือ 2009 HA Forum 10_Guidebook 48
หนังสือ 2009 HA Forum 10_HA Update 47
หนังสือ 2009 HA Forum 10_Theme (Lean _ Seamless Healthcare) 45
หนังสือ 2010 HA Forum 11_Guidebook 49
หนังสือ 2010 HA Forum 11_HA Update 52
หนังสือ 2010 HA Forum 11_Theme (Flexible _ Sustainable) 49
หนังสือ 2010 เหลียวหลัง แลหน้า 12 ปีของกระบวนการ HA 46
หนังสือ 2012 HA Forum 13 HA Update 53
หนังสือ 2013 HA Forum 14 HA Update (HRO) 51
หนังสือ 2014 HA Forum 15_HA Update (Engagement for Quality) 52
หนังสือ 2015 HA Forum 16_HA Update (Imagination for Quality 51
หนังสือ 2015 Patient Safety CG Book 1 47
หนังสือ 2015 Patient Safety CG Book 2 Part A 48
หนังสือ 2015 Patient Safety CG Book 3 Part B1-4 49